Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Khu di tích Katsusaka

Khu di tích Katsusaka

Bảo tàng đồ đá cũ Tanamukaihara (Tòa nhà Hatena)

Bảo tàng đồ đá cũ Tanamukaihara (Tòa nhà Hatena)

Tàn tích thời kì đồ đá Kawajiri

Tàn tích thời kì đồ đá Kawajiri

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào