S

Điểm bắt đầu

Magaibutsu (tượng Phật tạc trên mặt đá)

Đỉnh Takatori

Chùa Jinmu

F

Điểm kết thúc

Thêm vào