Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Công viên Thành cổ Odawara

Công viên Thành cổ Odawara

Cửa hàng sơn mài Ishikawa

Cửa hàng sơn mài Ishikawa

Cửa hàng vải Yamada Kimono

Cửa hàng vải Yamada Kimono

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào