S

Điểm bắt đầu

Con đường phía Nam (Southern Street)

Chigasaki Southern C

Chuyến đi trên biển đến tảng đá Eboshi

F

Điểm kết thúc

Thêm vào