S

Điểm bắt đầu

Tản bộ ven hồ Sagami (Giải trí thời Chiêu Hòa, trò chơi retro shooting và smart ball)

Pleasure Forest hồ Sagami

Suối nước nóng Ururi hồ Sagami

F

Điểm kết thúc

Thêm vào