S

Điểm bắt đầu

Đường mòn tự nhiên Manazuru

Sakanaza

Bon Odori (Lễ hội thị trấn đánh cá ven biển)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào