S

Điểm bắt đầu

Tokaido Kawasaki-shuku Koryukan

Bảo tàng Lưu trữ Lịch sử Yokohama

Bảo tàng Lịch sử Hàng hải NYK

F

Điểm kết thúc

Thêm vào