S

Điểm bắt đầu

Khu phố Nakamise - chùa Kawasakidaishi

Trải nghiệm cắt kẹo(Trụ sở chính Matsuya)

Shogetsuan Kawasaki (Soba)

Chùa Kawasaki Daishi Heiken

Đền Kanayama

F

Điểm kết thúc

Thêm vào