S

Điểm bắt đầu

BẢO TÀNG KAMAKURABORI

Kamakura Kimono Komachi

Xe kéo Ebisuya (chi nhánh Kamakura)

Đền Tsurugaoka Hachimangu

F

Điểm kết thúc

Thêm vào