S

Điểm bắt đầu

Chuyến đi trên biển tại cảng hải quân Yokosuka

Tàu tưởng niệm MIKASA

Honey Bee (Ong mật)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào