S

Điểm bắt đầu

Bảo tàng Kanazawa-Bunko tỉnh Kanagawa

Chùa Shōmyō

Umi no koen (Công viên Đại dương)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào