Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Phố chợ cá Namamugi

Phố chợ cá Namamugi

Thị trấn Okinawa & Thị trấn Nam Mỹ

Thị trấn Okinawa & Thị trấn Nam Mỹ

Đền Sojiji (Lễ hội múa Bon Mirei Matsuri)

Đền Sojiji (Lễ hội múa Bon Mirei Matsuri)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào