S

Điểm bắt đầu

Rừng quan sát thiên nhiên Yokohama

Núi Ohmaru

Khu vườn Daimaru

F

Điểm kết thúc

Thêm vào