Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Bảo tàng lịch sử tự nhiên tỉnh Kanagawa

Viện nghiên cứu suối nước nóng tỉnh Kanagawa

Takumi-kan (Cửa hàng thủ công)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào