S

Điểm bắt đầu

Bảo tàng Suzuhiro Kamaboko (chả cá hấp)

Bảo tàng lịch sử tự nhiên tỉnh Kanagawa

Phố mua sắm Hakone-Yumoto

F

Điểm kết thúc

Thêm vào