Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Nhà máy Nissan Yokohama

Cafe Thiền, Zagetsu Kazuha (trung tâm mua sắm CIAL Tsurumi)

SNOVA SHIN-YOKOHAMA

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào