Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Yokohama Haikara Kimono Kan

Yokohama Haikara Kimono Kan

Bảo tàng tơ lụa

Bảo tàng tơ lụa

Bảo tàng Lưu trữ Lịch sử Yokohama

Bảo tàng Lưu trữ Lịch sử Yokohama

Công viên Yamashita

Công viên Yamashita

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào