S

Điểm bắt đầu

Thác Shasui-no-Taki

Coông viên lịch sử thành Kawamura

Sakura no Yu ở trung tâm sức khỏe và phúc lợi thị trấn Yamakita

F

Điểm kết thúc

Thêm vào