S

Điểm bắt đầu

Dãy hoa chi anh (bờ sông hoa chi anh)

Taima-no-Watashi (phà)

Chùa Muryoukou trên núi Taima

F

Điểm kết thúc

Thêm vào