Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đền Zama

Cửa hàng rượu sake "Shuyu-kan"

Trung tâm thương mại VINAWALK

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào