S

Điểm bắt đầu

Ngôi nhà cổ Shimazaki Tōson

Những cây thông dọc tuyến đường Tokaido trước đây (Oiso)

Koyorogi no Hama

Shigitatsuan

Bờ biển Terugasaki

F

Điểm kết thúc

Thêm vào