S

Điểm bắt đầu

Thuyền ngắm cảnh Miyamaru

Trung tâm nước và năng lượng đập Miyagase

Tham quan đập Miyagase (Mở đập xả lũ)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào