S

Điểm bắt đầu

Biểu diễn Kabuki Fujino

Công viên hồ Sagami

Món ăn từ cá hương (Cửa hàng Katsuragawa-tei ở cầu Ogura)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào