Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

 Nhà máy Kiyoken Yokohama

Nhà máy Kiyoken Yokohama

Chuyến đi Jungle Cruise ngắm cảnh đêm nhà máy

Chuyến đi Jungle Cruise ngắm cảnh đêm nhà máy

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào