Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Hội trường tưởng niệm Sawada-miki

Trải nghiệm Kimono no Arai (Giặt Kimono)

Vườn Kana, Trung tâm Hoa và Cây xanh tỉnh Kanagawa (rau và hoa)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào