S

Điểm bắt đầu

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Bảo tàng Kamakura Kokuhoukan

Đền Shirahata (Thành phố Kamakura)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào