S

Điểm bắt đầu

Công viên ngắm cảng biển (Công viên Minato-no-Mieru Oka)

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)

Yokohama Sparkling Twilight (Pháo hoa trên biển)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào