Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Vườn cam (hái cam)

Thành cổ Odawara

Công viên Lịch sử Ishigakiyama Ichiyajō (Thành cổ một đêm)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào