S

Điểm bắt đầu

Công viên Hadano Tokawa

Trải nghiệm shakyo (chép kinh) ở chùa Anraku

Chợ Waiwai Ichi (Mua đặc sản)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào