S

Điểm bắt đầu

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)

Yokohama Cosmoworld

Tản bộ quanh Kishamichi

Đài quan sát Sky Garden trên tầng 69 tháp Yokohama Landmark

F

Điểm kết thúc

Thêm vào