S

Điểm bắt đầu

Đường Koma Sando

Đặc sản Oyama: đậu phụ / lẩu shishi-nabe

Cáp treo Ooyama

Chùa Oyama

Đền Ooyama Afuri

Fujimidai

Đài quan sát

Chigiri no rokutaki (những thác nước của lời hứa)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào