S

Điểm bắt đầu

Okkoshiyama Fureai-no-Sato

Chùa Jokei・Đền Akiba

Đền Tsukiyomi

Chùa Asao Fudo-in (Tokusa Fudo)

Công viên Roguchinoike và công viên Keshomenyato

F

Điểm kết thúc

Thêm vào