Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đường mòn Beatles (từ tuyến đường đi bộ Kanazawa)

Núi Ohmaru

Rừng quan sát thiên nhiên Yokohama

Tuyến đường đi bộ Ten-en

Núi Taihei

Đài quan sát Shojyoken

Chùa Meigetsu-in

Chùa Daihonzan Engaku

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào