Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Nhà hàng mỳ Yoshimuraya

Nhà hàng mỳ Yoshimuraya

Bảo tàng Mì cốc, Yokohama

Bảo tàng Mì cốc, Yokohama

Orbi Yokohama

Orbi Yokohama

Minato Mirai 21

Minato Mirai 21

Tản bộ quanh Kishamichi

Tản bộ quanh Kishamichi

Khu vực Noge

Khu vực Noge

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào