S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

  • 1giờ
  • 1040

Rẻ nhất

  • 1giờ15phút
  • 676
  • Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Keikyu Evening Wing, Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp

Kaze Kobo

45phút

  • 1giờ15phút
  • 1005
  • Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp - Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda