Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

  • 30phút
  • 416
  • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp

Rẻ nhất

  • 45phút
  • 330
  • Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp

Chùa Dokuon

30phút

Đền Seto

30phút

  • 30phút
  • 613
  • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda