Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 15phút
 • 850
 • [10709] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11054] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11110] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11137] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11179] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11183] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11186] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line)

Rẻ nhất

 • 30phút
 • 200
 • [70180] Keikyu Main Line Local, [70190] Keikyu Main Line Local, [70192] Keikyu Main Line Local, [70200] Keikyu Main Line Local, [70409] Keikyu Main Line Local, [70457] Keikyu Main Line Local, [70466] Keikyu Main Line Local, [70467] Keikyu Main Line Local, [70525] Keikyu Main Line Local, [70528] Keikyu Main Line Local, [70529] Keikyu Main Line Local, [70531] Keikyu Main Line Local

Nhanh nhất

 • 15phút
 • 230
 • Nambu

Rẻ nhất

 • 45phút
 • 220
 • 川31, 川32, 川33

Nhanh nhất

 • 15phút
 • 14000

Rẻ nhất

 • 30phút
 • 366
 • [68540] Tokyu Tamagawa - - [70750] Airport-Kyuko, [70964] Airport-Kyuko, [71624] Airport-Kyuko

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda