Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

  • 15phút
  • 850
  • [10709] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11054] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11110] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11137] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11179] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11183] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11186] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line)

Rẻ nhất

  • 30phút
  • 200
  • [70180] Keikyu Main Line Local, [70190] Keikyu Main Line Local, [70192] Keikyu Main Line Local, [70200] Keikyu Main Line Local, [70409] Keikyu Main Line Local, [70457] Keikyu Main Line Local, [70466] Keikyu Main Line Local, [70467] Keikyu Main Line Local, [70525] Keikyu Main Line Local, [70528] Keikyu Main Line Local, [70529] Keikyu Main Line Local, [70531] Keikyu Main Line Local

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda