Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Mirakuan

Mirakuan

2giờ

Sirako

Sirako

1giờ

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda