Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 30phút
  • 280
  • [72888] Sotetsu Main Line Local, [73339] Sotetsu Main Line Local, [73417] Sotetsu Main Line Exp., [75256] Sotetsu Main Line Rapid

Kouzaham

Kouzaham

30phút

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda