S

Điểm bắt đầu

Bảo tàng thành phố Sagamihara

Khuôn viên JAXA Sagamihara

Bảo tàng Trường Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Joshibi

F

Điểm kết thúc

Thêm vào