S

Điểm bắt đầu

Công viên bờ biển Hiratsuka Shonan

Cầu Shonan-ginga (Cảnh núi Phú Sĩ)

Công viên thành phố Hiratsuka

F

Điểm kết thúc

Thêm vào