S

Điểm bắt đầu

Kawasaki Keiba BBQ

Trường đua ngựa Kawasaki (Xem đua ngựa, thử cưỡi ngựa, v.v.)

Lazona Kawasaki Plaza

F

Điểm kết thúc

Thêm vào