S

Điểm bắt đầu

Cafe Thiền, Zagetsu Kazuha (trung tâm mua sắm CIAL Tsurumi)

Điệu nhảy Bon tại lễ hội Mitama ở chùa Sōji

Cửa hàng HUB Yokohama Tsuruyacho

F

Điểm kết thúc

Thêm vào