S

Điểm bắt đầu

Suimon (Cửa van) Kojiri

Bảo tàng lịch sử và tượng Phật bằng đá

Ngôi mộ của Yaobikuni Nun

Tượng Jizo Oucho

Tượng Jizo Rokudo

Ngôi mộ của Tadano Mitsunaka

25 pho tượng Bosatsu

Ngôi mộ của anh em Soga và Tora Gozen

Kinokuniya

F

Điểm kết thúc

Thêm vào