S

Điểm bắt đầu

Dây tết kumihimo ở Tsukui (Miyagase Toriibara Fureai no Ie)

Cầu Nijinoo

Trung tâm nước và năng lượng đập Miyagase

F

Điểm kết thúc

Thêm vào