S

Điểm bắt đầu

Tàn tích thời kì đồ đá Kawajiri

Sagami-mae Hiroyoshi

Đập Shiroyama

Hồ Tsukui, công viên Shiroyama

F

Điểm kết thúc

Thêm vào