S

Điểm bắt đầu

Kanazawa Kaido (tuyến đường đi bộ)

Kotoku-in / Đại Phật Kamakura

Chùa Hase

Kamakura Mameya Hase Honten

F

Điểm kết thúc

Thêm vào