Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Chùa Yokohama Narita-san

Chùa Yokohama Narita-san

Đền Iseyama Kōtai Jingu

Đền Iseyama Kōtai Jingu

Nhà hát kịch Noh Yokohama

Nhà hát kịch Noh Yokohama

Quà lưu niệm độc đáo từ nhà hát kịch Noh Yokohama

Quà lưu niệm độc đáo từ nhà hát kịch Noh Yokohama

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào