S

Điểm bắt đầu

Công viên Hayanoseichi & bảy ao nước

Tonosama no Haka (Lăng mộ của lãnh chúa)

Chùa Asao Fudo-in (Tokusa Fudo)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào